欢迎来到专业的博大文档网!

注册登陆 我要投稿
当前位置:博大文档网>诗歌鉴赏 >

诗经`采薇注音版

日期:2021-02-27 10:36:50 浏览次数:

篇一:经`采薇注音版

采薇采薇。薇亦作止。

曰归曰归。岁亦莫止。

靡(mí)室靡(mí)家。玁(xiǎn)狁(yǔn)之故。

不遑(huáng)启居。玁(xiǎn)狁(yǔn)(玁狁为秦汉时匈奴的先民)之故。

采薇采薇。薇亦柔止。

曰归曰归。心亦忧止。

忧心烈烈。载(zǎi)饥载(zǎi)渴。

我戍(shù)未定。靡(mí)使归聘。

采薇采薇。薇亦刚止。

曰归曰归。岁亦阳止。

王事靡(mí)盬(gù)。不遑启处。

忧心孔疚(jiù)。我行(háng)不来。

彼尔维何。维常之华。

彼路斯何。君子之车。

戎(r?ng)车既(jì)驾(jià)。四(sì)牡(mǔ)业(ya)业(ya)。

岂敢(qǐgǎn)定居(dìngjū)。一月三(yīyuasān)捷(ji?)。

驾(jià)彼(bǐ)四(sì)牡(mǔ)。四(sì)牡(mǔ)骙(kuí)骙(kuí)。 君子(jūnzǐ)所(suǒ)依(yī)。小人(xiǎor?n)所(suǒ)腓(f?i)。 四(sì)牡(mǔ)翼(yì)翼(yì)。象(xiàng)弭(mǐ)鱼(yú)服(fú)。 岂不(qǐbù)日(rì)戒(jia)。玁(xiǎn)狁(yǔn)孔(kǒng)棘(jí)。

昔(xī)我(wǒ)往(wǎng)矣(yǐ)。杨柳(yángliǔ)依依(yīyī)。

今(jīn)我(wǒ)来(lái)思(sī)。雨雪霏霏(yǔxuěfēifēi)。

行道(xingdào)迟迟(chíchí)。载(zǎi)渴(kě)载(zǎi)饥(jī)。 我(wǒ)心(xīn)伤(shāng)悲(bēi)。莫(m?)知(zhī)我(wǒ)哀(āi)。

篇二:采薇原文及注释

采 薇

《经〃小雅》

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。

靡室靡家,俨狁之故。不遑启居,俨狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。

忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。

王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。

彼尔维何?维常之华。彼路斯何? 君子之车。

戎车既驾,四牡业业。岂敢定居,一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。

四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒,俨狁孔棘。

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀。

【注释】

选自《诗经〃小雅》。这是一首描写服役士兵生活的诗。全诗通过一个士兵在归途中的回顾和自述,描述了军队生活的艰难困苦,反映了战士保家卫国与思亲想家的复杂心理。全诗以“采薇”托物起兴,以“薇”的发芽到变老过程暗示季节的变化推移,从而将戍期漫长、战士久戍不归的思乡情感含蓄复杂地表现出来。诗中大量运用重章叠字手法,反复渲染主人公情绪,更增强了诗的节奏和韵律美。末章“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”四句情景交融,恰到好处地把士兵久戍将归时悲喜交加的“今”“昔”感受和盘托出,婉转生动,成为千古传诵的佳句。

“采薇”二句:采薇啊,采薇啊,那薇才刚刚长出嫩芽来。薇:野生豌豆,嫩苗可食。亦、止:均为语气助词,无实义。作:生长。

“曰归”二句:说回家呀说回家,一年又过去了(却还是不能回家)。曰:说。莫:同“暮”。岁亦莫止:即岁暮、年终。

“靡室”二句:出征在外,没有家没有房,都是因为俨狁入侵的缘故。靡:无,没有。俨狁(xi ǎ n y ǔ n );我国北方部族名,商时称鬼方,西周称严狁,春秋时称北狄,战国以后称胡或匈奴。一作“猃允”。

不迪:没有闲暇。边:闲暇。启居:安居休息。启:跪坐。居:安居。

柔:嫩,指薇苗长得正嫩。

烈烈:火势猛烈的样子,这里比喻忧闷的心情像火烧一样。载饥载渴:又饥又渴。

戍:防守,这里指驻防的地方。归聘:带回问候家人的音信。聘:访,探问,问候。

刚:坚硬,这里指薇的茎叶长大变老、变粗变硬了。

岁亦阳止:岁月到了十月了。阳:指夏历十月。

王事:官府派遣的事,这里指当兵打仗。盬( gǔ):停止。启处:与“启居”同义。

“忧心”二句:我的心里多么痛苦啊,长期在外征战,恐怕永远回不去了。孔:很,非常。疚:痛苦。来:归返。

“彼尔”二句:那盛开的花是什么花?那是棠棣之花。尔:同“艼”(ěr),花盛开的样子。维何:是什么。常,即棠棣,一种木本植物,花开时向下垂。华:同“花”。

“彼路”二句:什么车子那么高大?那是将军的战车。路:同“辂”(1ù),一种高大的车子。斯何,与“维何”同义。君子:指将帅。

戎车:兵车,战车。既:已经。驾:把车套在马身上。牡:雄马。业业:高大健壮的样子。

“岂敢”二句:哪里敢安心驻扎?一个月里不知要和敌人打多少次仗。捷:同“接”,指与敌人接战。三捷:泛指次数多,并不是确指。

骙骙(kuí kuí ):马匹强壮的样子。

依:依靠,这里是乘坐的意思。小人:这里指士兵。腓(féi ):隐蔽,掩护。

翼翼:行列整齐的样子。象弭( mǐ ):用象牙装饰两端的弓。弭:弓两端系弓弦的地方。鱼服(fǔ ):箭袋。服:“菔”,箭袋。

日戒:天天警惕戒备。孔棘:很紧急。棘:通“急”。

昔:过去,指离家远征的时候。依依:杨柳随风摇曳的样子。

“今我”二句:如今我回到家乡,大雪纷纷扬扬。雨( yù)雪:下雪,“雨”是动词。思:语气助词,无实义。霏霏:大雪纷飞的样子。

行道:行路。迟迟:行动迟缓。

“我心”二句:我心里好难过啊,没有人理解我的悲伤。

篇三:诗 经 注音版

诗 经

【导读】

《诗经》是我国第一部诗歌总集,它收集了从西周初期至春秋中叶大约500多年的诗歌305篇。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。现存的《诗经》是汉朝毛亨所传下来的,所以又叫“毛诗”。

关于《诗经》的编集,汉代有两种说法:一是行人采诗说。《汉书〃艺文志》

载:“古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。”《诗经》305篇的韵部系统和用韵规律和诗歌形式基本上是一致的,而它包括的时间长、地域广,在古代交通不便、语言互异的情况下,如果不是经过有目的的采集和整理,要产生这样一部诗歌总集是不可想象的。因而采诗说是可信的。一是孔子删诗说。《史记〃孔子世家》载:“古者诗三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义……三百五篇,孔子皆弦歌之。”唐代孔颖达、宋代朱熹、明代朱彝尊、清代魏源等对此说均持怀疑态度。《诗经》大约成书于公元前6世纪,此时孔子尚未出生;公元前544年吴公子季札至鲁国观乐,鲁乐工为他所奏的风诗次序与今本《诗经》基本相同,说明那时已有了一部《诗》,此时孔子年仅8岁。因此近代学者一般认为删诗说不可信。但根据《论语》中孔子所说:“吾自卫返鲁,然后乐正,雅、颂各得其所”,可知孔子确曾为《诗》正过乐。只不过至春秋后期新声兴起,古乐失传,《诗三百》便只有歌诗流传下来,成为今之所见的诗歌总集。

据说《诗经》中的诗,当时都是能够演唱的,《诗经》所录,均为曾经入乐的歌词。《诗经》的体例便是按照音乐性质的不同来划分的,分为风、雅、颂三类。①风是不同地区的地方音乐。《风》诗是从周南、召南、邶、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15个地区采集上来的土风歌谣。共160篇。大部分是民歌。②雅是周王朝直辖地区的音乐,即所谓正声雅乐。《雅》诗是宫廷宴享或朝会时的乐歌,按音乐的不同又分为《大雅》31篇,《小雅》74篇,共105篇。除《小雅》中有少量民歌外,大部分是贵族文人的作品。③颂是宗庙祭祀的舞曲歌辞,内容多是歌颂

祖先的功业的。《颂》诗又分为《周颂》31篇,《鲁颂》4篇,《商颂》5篇,共40篇。全部是贵族文人的作品。从时间上看,《周颂》和《大雅》的大部分当产生在西周初期;《大雅》的小部分和《小雅》的大部分当产生在西周后期至东迁时;《国风》的大部分和《鲁颂》、《商颂》当产生于春秋时期。从思想性和艺术价值上看,三颂不如二雅,二雅不如十五国风。

《诗经》全面地展示了中国周代时期的社会生活,真实地反映了中国奴隶社会从兴盛到衰败时期的历史面貌。其中有些诗,如《大雅》中的《生民》、《公刘》、

《绵》、《皇矣》、《大明》等,记载了后稷降生到武王伐纣,是周部族起源、发展和立国的历史叙事诗。

有些诗,如《魏风〃硕鼠》、《魏风〃伐檀》等,以冷嘲热讽的笔调形象地揭示出奴隶主贪婪成性、不劳而获的寄生本性,唱出了人民反抗的呼声和对理想生活的向往,显示了奴隶制崩溃时期奴隶们的觉醒。有些诗,如《小雅〃何草不黄》、《豳风〃东山》、《唐风〃鸨羽》、《小雅〃采薇》等写征夫思家恋土和对战争的哀怨;《王风〃君子于役》、《卫风〃伯兮》等表现了思妇对征人的怀念。它们从不同的角度反映了西周时期不合理的兵役制度和战争徭役给人民带来的无穷痛苦和灾难。有些诗,如《周南〃芣苢》完整地刻画了妇女们采集车前子的劳动过程;《豳风〃七月》记叙了奴隶一年四季的劳动生活;《小雅〃无羊》反映了奴隶们的牧羊生活。

还有不少诗表现了青年男女的爱情生活,如《秦风〃兼葭》表现了男女之间如梦的追求;《郑风〃溱洧》、《邶风〃静女》表现了男女之间戏谑的欢会;《王风〃采葛》表现了男女之间痛苦的相思;《卫风〃木瓜》、《召南〃摽有梅》表现了男女之间的相互馈赠;《鄘风〃柏舟》、《郑风〃将仲子》则反映了家长的干涉和社会舆论给青年男女带来的痛苦。另如《邶风〃谷风》、《卫风〃氓》还抒写了弃妇的哀怨,愤怒谴责了男子的忘恩负义,反映了阶级社会中广大妇女的悲惨命运。

《周礼〃春官〃大师》云:“大师教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”六诗在《毛诗序》中又作六义。其中,风、雅、颂,是指体例分类来说的;赋、比、兴,是就表现手法而言。关于赋、比、兴,宋代朱熹在《诗集传》中做了比较确切的解释:“赋者,敷陈其事而直言之也;比者,以彼物比此物也;兴者,先言他物以引起所咏之词也。”例如《豳风〃七月》、《卫风〃氓》都是赋体:前者铺叙了奴隶春耕、采桑、纺织、田猎、造酒、贮藏和准备过冬等一年四季的全部劳动生活,表

现了阶级的对立和奴隶们的悲愤之情;后者倒叙了弃妇与氓由恋爱到结婚直至被氓遗弃的悲惨遭遇,表现了弃妇的哀怨和决绝。又如《魏风〃硕鼠》、《邶风〃新台》都是比体:前者把剥削者比作贪婪的大老鼠;后者把淫乱无耻的卫宣公比作大癞蛤蟆;二者都寄寓了极大的讽刺之意。另如《周南〃关雎》、《魏风〃伐檀》都是兴体:前者以贞鸟雎鸠的“关关”叫声起兴,联想起人的男女之情;后者以奴隶们的“坎坎”伐木声起兴,联想到奴隶主阶级的不劳而获。在《诗经》中,赋、比、兴手法常常是交替使用的,有“赋而比也”,有“比而兴也”,还有“兴而比也”。赋、比、兴手法的成功运用,是构成《诗经》民歌浓厚风土气息的重要原因。

《诗经》以四言为主,兼有杂言。在结构上多采用重章叠句的形式加强抒情效果。每一章只变换几个字,却能收到回旋跌宕的艺术效果。在语言上多采用双声叠韵、叠字连绵词来状物、拟声、穷貌。“以少总多,情貌无遗”。此外,《诗经》在押韵上有的句句押韵,有的隔句押韵,有的一韵到底,有的中途转韵,现代诗歌的用韵规律在《诗经》中几乎都已经具备了。

《诗经》是中国韵文的源头,是中国现实主义文学的光辉起点。它形式多样:史诗、讽刺诗、叙事诗、恋歌、战歌、颂歌、节令歌以及劳动歌谣样样都有。它内容丰富,对周代社会生活的各个方面,如劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等各个方面都有所反映。可以说,《诗经》是周代社会的一面镜子。而《诗经》的语言是研究公元前11世纪到公元前6世纪汉语概貌的最重要的资料。

由于其内容丰富、思想和艺术上的高度成就,在中国以至世界文化史上都占有重要地位。它开创了中国诗歌的优秀传统,对后世文学产生了不可磨灭的影响。《诗经》的影响还越出中国的国界而走向全世界。日本、朝鲜、越南等国很早就传入汉文版《诗经》。从18世纪开始,又出现了法文、德文、英文、俄文等译本。

诗 经

shījīnɡfēnɡ 诗 经 · 风

fēnɡdeyìyìshìshēnɡdiàoɡǔr?nsuǒwai

“ 风 ” 的 意 义 是 声 调 。 古 人 所 谓

qínfēnɡwaifēnɡzhanɡfēnɡjiù 《 秦 风 》 、 《 魏 风 》 、 《 郑 风 》 , 就 rúxiànzàiwǒmenshuōshǎnxīdiàoshānxīdiàoh?nán如 现 在 我 们 说 陕 西 调 、 山 西 调 、 河 南 diàofēnɡshīshìbùt?nɡdìqūdedìfānɡyīnyua调 。 《 风 》 诗 是 不 同 地 区 的 地 方 音 乐 , dàbùfenshìmínɡēshìc?nɡzhōunánzhàonánbai大 部 分 是 民 歌 。 是 从 周 南 、 召 南 、 邶 、 yōnɡwaiwánɡzhanɡqíwaitánɡqín鄘 、 卫 、 王 、 郑 、 齐 、 魏 、 唐 、 秦 、 ch?nɡuìcáobīnděnɡɡadìqūcǎijíshànɡlái陈 、 桧 、 曹 、 豳 等 15 个 地 区 采 集 上 来 detǔfēnɡɡēyáoɡ?nɡpiān的 土 风 歌 谣 。 共 160 篇 。shījīnɡfēnɡzhōunán 诗 经 · 风 · 周 南 ɡuānjū 关 雎 ɡuānɡuānjūjiūzàih?zhīzhōuyǎotiǎoshūnǚjūn关 关 雎 鸠 , 在 河 之 洲 。 窈 窕 淑 女 , 君 zǐhǎoqiú子 好 逑 。 cēncīxìnɡcàizuǒy?uliúzhīyǎotiǎoshūnǚwù参 差 荇 菜 , 左 右 流 之 。 窈 窕 淑 女 , 寤 maiqiúzhī寐 求 之 。

qiúzhībùd?wùmaisīfúyōuzāiyōuzāizhǎn 求 之 不 得 , 寤 寐 思 服 。 悠 哉 悠 哉 , 辗 zhuǎnfǎnca 转 反 侧 。

cēncīxìnɡcàizuǒy?ucǎizhīyǎotiǎoshūnǚqín 参 差 荇 菜 , 左 右 采 之 。 窈 窕 淑 女 , 琴 sayǒuzhī 瑟 友 之 。

cēncīxìnɡ参 差 荇 ɡǔyuazhī鼓 乐 之 nányǒujiū南 有 樛 lǚsuízhī履 绥 之 nányǒujiū南 有 樛 lǚjiānɡzhī履 将 之 nányǒujiū南 有 樛 lǚch?nɡzhī履 成 之 táozhīyāo桃 之 夭 qíshìjiā其 室 家 càizuǒy?umàozhī菜 , 左 右 芼 之。 jiūmù樛 木 mùɡělěixìzhī木 , 葛 藟 系 之。 mùɡělěihuānɡzhī木 , 葛 藟 荒 之。 mùɡělěiyínɡzhī木 , 葛 藟 萦 之。 táoyāo桃 夭 yāozhu?zhu?qíhuá夭 , 灼 灼 其 华。 yǎotiǎoshūnǚzhōnɡ。 窈 窕 淑 女 , 钟lazhījūnzǐfú。 乐 只 君 子 , 福lazhījūnzǐfú。 乐 只 君 子 , 福lazhījūnzǐfú。 乐 只 君 子 , 福zhīzǐyúɡuīyí。 之 子 于 归 , 宜


《》

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2022博大文档网 www.bodaqp.com 版权所有